දරුවන් නොලැබීමට හේතු

මඳසරු බව බොහෝ කාන්තා සහ පුරුෂ දෙපක්ෂයම මුහුණ පාන ගැටලුවකි. දැනට කර ඇති පරීක්ෂණ වලට අනුව මඳසරු බව සදහා කාන්තාවන්ගේ රෝග නිධානය 45%ක් ලෙස…

Read more

Missed or Irregular Periods

Missing a period definitely can cause a little panic for any woman, regardless of planning a pregnancy or not. Not all women have typi…

Read more

ගැබ් ගැනීමකට ඔබ 100% සුදානම් ද?

උතුම් වූ මාතෘ පදවිය ලබා ගැනීමට තරුණියක් වශයෙන් ඔබේ සිහිනයක් නේද? එම භාරදූර වගකීම දැරීම සදහා 100%ක් ඔබ සුදානම්ද යන්න සිතා බැලීම ඉතා වැද…

Read more

Is your body ready for a baby?

Getting pregnant something to be planned with care and your body should be quite ready for the challenges that might come together wit…

Read more

වැලන්ටයින් දින විශේෂ ලිපිය - විවාහයෙන් පසුවත් ආදරයේ උණුසුම පවත්වා ගනිමු

ඔබ පෙමින් බැඳුනු මුල් කාලයේදී සහ විවාහයට පෙර පෙබරවාරි 14 යනු ඔබ ඉතා ඉහලින් සමරන දිනයක් වුවද  විවහයෙන් පසු එය අමතක කර දැමුවාද? ජීවිතයේ…

Read more

ගර්භණි භාවයට පෙර

පවුලේ වෛද්යවරයා හමුවන්න.

ගර්භණි භාවයට පෙර ඔබේ පවුලේ  වෛද්යවරයා හමුවී අවශ්ය වෛද්ය උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්  වේ. පවුලේ සහ ඔබගේ අතීත ස…

Read more

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook