[වීඩියෝව] මඳ සරු භාවය ගැන ඔබ දැනුවත් ද?

Hits: 3847 times

තමන්ට දරු සම්පතක් ලැබීම ප්‍රමාද වන විට බොහොමයක් අඹු සැමියන් මඳක් කලබල වෙනවා. එය ඉතා සාමාන්‍යයයි. නමුත් අද කාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමග ඔබට එසේ දරු පිලිසිඳ ගැනීම ප්‍රමාද නම් ඒ ගැන පරීක්ෂණයකට ලක්ව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය නම් ලබා ගැනීමට ක්‍රම දුර්ලභ නැහැ. ඒ ගැන විශේෂඥ දැනුමක් ඇති නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ නිශේන්ද්‍ර කරුණාරත්න මහතාගේ උපදෙස් අසා දැන ගනිමු...

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook