[වීඩියෝව] ගර්භණී භාවය දැනගැනීමට පරීක්ෂාව සහ මුල් කාලයේ ඔබ කල යුතු දේ...

Hits: 7803 times

ඔබත් ගැබ් ගැනීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේ නම් තමන් ගැබ් ගැන ඇතිදැයි නිතර විමසිල්ලෙන් ඇති. ඒ වගේම යම් යුවලක් බලාපොරොත්තු නොවූ අවස්තාවක් එක් වීමක් සිදුවී නම් ඔවුනුත් මේ ගැන විමසිල්ලෙන් සිටීම සාධාරණයි. ඉතින් ඔබ දැනුවත්ව සිටිය යුතුයි ගර්භණී භාවය පරීක්ෂා කිරීමේ සරළතම ක්‍රමය සහ ඒ සමග ඇතිවන වෙනත් ශරීර ලක්ෂණ. මේ වීඩියෝවෙන් ඔබ දකින්නේ නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය නිශේන්ද්‍ර කරුණාරත්න මහතාගේ උපදෙස්...

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook