[වීඩියෝව] ඩවුන්ස් සහ ලක්ෂණ සහිත දරුවකු ගර්භනී කාලයේදීම හදුනාගැනීම

ඩවුන්ස් සහ ලක්ෂණ සහිත දරුවකු ගර්භනී කාලයේදීම හදුනා ගැනීම සදහා පවතින විවිද පරීක්ෂණ පිලිඹද ඔබව දැනුවත් කිරීමට මෙම වීඩියෝව ඉතා වැදගත් වේව…

Read more

Anaemia in pregnancy

Our body has about 5-6 litres of blood. It accounts for about 7% of the total body weight. Blood contains cells and plasma. By volume,…

Read more

Pelvic Floor Dysfunction

Have you noticed that a little amount of urine leaks out accidentally when you cough, sneeze or lift things during pregnancy? Then you…

Read more

[වීඩියෝව] ඩවුන්ස් සහලක්ෂණය පිලිබඳ හැඳින්වීමක්

ඩවුන්ස් සහලක්ෂණය කියන්නේ යනු දරුවකුගේ වර්ණදේහ වල අසාමාන්‍ය පිහිටීමක් නිසා ඇතිවන තත්වයක්. ඔවුන් ජීවිතයේ බොහෝ අභියෝගාත්මක තත්වයන්ට මුහුණ…

Read more

Placenta previa

Even though the word “placenta previa” sounds unfamiliar, it is not as unfamiliar as you think. If you have come across situations whe…

Read more

Rhesus isoimmunisation

Have you ever been given an injection to your upper arm after delivering your first baby due to a problem with blood groups? Did you e…

Read more

[video] ගර්භාෂයෙන් පිටත දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීම (Ectopic Pregnancy)

දරු පිළිසිඳ ගැනීමක් වී ඇති බව ඔබ අප සැමට ඉතා සතුටු දායක ආරංචියක්. නමුත් එම පිළිසිඳ ගැනීම නිසි ලෙස ගර්භාෂයේ සිදු වී නොමැති නම් ඔබට එය අ…

Read more

Subcategories

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook