[වීඩියෝව] අලුත උපන් දරුවාගේ සම/ඇස් කහ පාට වීම

Published in Growing Child [Videos]
Read 707 times

අලුත් උපන් දරුවන්ගේ ඇස සහ සම කහ පැහැ ගැනීම ඉතා සාමාන්‍යයෙන් දක්නට ලැබෙන සුලබ තත්වයකි. මෙම තත්වය පිළිබද වැඩි දැනුමක් ලබා ගැනීමට මෙම වීඩියෝව බලන්න.

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook