[වීඩියෝව] අලුත උපන් දරුවා නිතරම හඬන්නේ නම්

Published in Growing Child [Videos]
Read 471 times

ඔබගේ අලුත උපන් සිගිති දරුවා සැමවිටම හැඩීම ඔබටත් මහත් දුක්ගෙන දෙන හා මහත්  අසහනයකාරී අවස්ථාවකි.  දරුවා මෙසේ අඩන්නේ බඩගිනි වූ විට හෝ වෙනත් වෙනයම් කරුණක් නිසා විය හැකියි එපිලිබද වැඩිපුර තොරතුරු දැනගැනීම සදහා මෙම වීඩියෝව බලන්න.  

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook