[වීඩියෝව] කුඩා දරුවන්ගේ කැස්ස සහ ඇදුම රෝගී තත්ත්වය

Published in Growing Child [Videos]
Read 624 times

අද කාලයේ පරිසර දූෂණයත් සමග බොහෝ දරුවන් කැස්ස සහ ඇදුම රෝග තත්වයන්ට ලක්වෙන බව නිතර දැකිය හැකි කරුණක්. ඉතින් මේ ගැන වැඩිදුර දැනුවත් කිරීමට ළමා රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහතා අදහස් දක්වන වීඩියෝව නරඹන්න.

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook