[වීඩියෝව] මවු කිරි දීමට උදවු වන හෝමෝන ක්‍රියාවලියයන් 2

Published in Growing Child [Videos]
Read 349 times

මව් කිරි දීමට හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරිත්වය බලපාන අයුරු අප මිට පෙර වීඩියෝව මගින් ගෙන ආවෙමු මෙවර එහි දෙවන කොටස මම වීඩියෝව හරහා ගෙන්නෙමු.

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:20

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook