[වීඩියෝව] මගේ දරුවා දඟකාර ඇයි?

Published in Growing Child [Videos]
Read 362 times

කුඩා දරුවන් ඉතා දඟකාරයි. එම දඟකාරකම් බලා සතුටු වීමට දෙමාපියන් සියල්ලෝම කැමතියි. නමුත් ඇතැම් විටක එම දඟකාරකම් ඔබගේ සිතට කරදරයක් වන අවස්ථා නොයෙකුත්ව ඇති. කුඩා දරුවන්ගේ දඟකාරකම් පිළිඹඳ මෙම වීඩියෝව ඔබට ඉතා වැදගත් වේවි.

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook