[වීඩියෝව] මවු කිරි දීම දරුවා ලෙඩ රෝගවලින් ගලවා ගැනීමට උදවු වන අයුරු

Published in Growing Child [Videos]
Read 310 times

මව් කිරි ලබා දීම දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට වැදගත් වන ආකාරය ගැන ඔබ දැනුවත්ද? එම කාරණය පිලිබදව වැදගත් වීඩියෝවක් අප ඔබ වෙත ගෙන එනුයේ එය පිලිබදව දැනුවත් වීම ඉතා වැදගත් කාරණයක් නිසාය.

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook