[වීඩියෝව] මවු කිරි දීමට උදවු වන හෝමෝන ක්‍රියාවලියයන් 1

Published in Growing Child [Videos]
Read 420 times

මව් කිරි ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියට හෝමෝන වල කාර්ය භාරය ඉතා වැදගත්ය. මෙම පිළිබද සරල විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් පහත වීඩියෝව හරහා අපි ගෙන එන්නෙමු.

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook