[වීඩියෝව] ඩවුන්ස් සහ ලක්ෂණ සහිත දරුවකු ගර්භනී කාලයේදීම හදුනාගැනීම

Published in Pregnancy [Vedios]
Read 841 times

ඩවුන්ස් සහ ලක්ෂණ සහිත දරුවකු ගර්භනී කාලයේදීම හදුනා ගැනීම සදහා පවතින විවිද පරීක්ෂණ පිලිඹද ඔබව දැනුවත් කිරීමට මෙම වීඩියෝව ඉතා වැදගත් වේවි.

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook