[වීඩියෝව] ඩවුන්ස් සහලක්ෂණය පිලිබඳ හැඳින්වීමක්

Published in Pregnancy [Vedios]
Read 354 times

ඩවුන්ස් සහලක්ෂණය කියන්නේ යනු දරුවකුගේ වර්ණදේහ වල අසාමාන්‍ය පිහිටීමක් නිසා ඇතිවන තත්වයක්. ඔවුන් ජීවිතයේ බොහෝ අභියෝගාත්මක තත්වයන්ට මුහුණ පානවා. නමුත් ඔබ ඒ ගැන දැනුවත් නම් ඔබට ඒ දරුවන්ගේ ජීවිතය සුන්දර කරන්න පුළුවන්.

නාරි හා ප්‍රසව රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය විජිත් විද්‍යාභුෂණ මහතා ඒ ගැන කරන හැඳින්වීම මෙම වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook